Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Budynek szkoły

Budynek szkoły

Szkoła

Zdjęcie przedstawia szkołę z perspektywy drona.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych rodziców, opiekunów prawnych, dzieci i uczniów w Szkole Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie


Realizując wymóg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie „RODO”), poniżej informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie

Z administratorem danych można skontaktować się poprzez:

 1. adres do korespondencji: Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie, ul. Hubermana 7, 42-209 Częstochowa
 2. numer telefonu: 343643405
 3. adres e-mail: sp24@edukacja.czestochowa.pl
 4. Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP: /szp24/SkrytkaESP
 5. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych – Panią Justyną Sprychą lub w przypadku nieobecności Inspektora z Zastępcą Inspektora Ochrony Danych – Panią Moniką Sławutą poprzez adres e-mail: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub numer telefonu 34 370 63 14.
 6. W naszej szkole gromadzimy, wykorzystujemy i archiwizujemy wiele danych osobowych. Celem ich przetwarzania jest wypełnienie obowiązków publicznych nałożonych na Administratora przepisami prawa. W przypadku danych osobowych dzieci jest to przede wszystkim realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełniania i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
 7. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
 8. przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 9. umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 10. realizacja zadań wykonywanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 11. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 12. ważny interes publiczny na podstawie prawa unii lub prawa państwa członkowskiego (art. 9 ust. 2 lit. g) dla danych o stanie zdrowia.

Przetwarzanie danych osobowych w innych celach i w zakresie szerszym niż jest on określony w przepisach prawa odbywa się na podstawie oddzielnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a).

 1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez szkołę są:
 2. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie, Biuro Finansów Oświaty, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie, Gmina Miasto Częstochowa / Miasto Częstochowa na prawach powiatu, ośrodki pomocy społecznej, organy wymiaru sprawiedliwości i ścigania, kuratorzy sądowi, placówki opiekuńczo-wychowawcze, instytucje wspierające rodzinę i system pieczy zastępczej.
 3. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez Administratora danych pełnią wsparcie administracyjne i informatyczne, w szczególności Vulcan Sp. z o.o., Progreso S.C.
 4. Dane osobowe są przetwarzanie przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie do celów archiwalnych, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.
 5. Prawa osób, których dane dotyczą:
 6. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 7. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 8. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 9. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 10. prawo do przenoszenia danych;
 11. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 12. prawo, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 13. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Infolinia Urzędu 606-950-000, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt .

Nie wszystkie powyższe żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa do usunięcia danych.

 1. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa lub zawarta między stronami umowa. Odmowa ich podania uniemożliwia prawidłową realizację celu przetwarzania danych osobowych.
  W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Odmowa ich podania nie powoduje negatywnych konsekwencji.
 2. Administrator danych nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na  zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.