Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Prawa ucznia

UCZEŃ MA PRAWO DO:
1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia przy wykorzystaniu możliwości szkoły, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności,
3. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno wychowawczym,
4. Swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,
5. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów oraz reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach zgodnie ze swoimi możliwościami,
6. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny z nauczanych przedmiotów oraz oceny zachowania,
7. Dodatkowej pomocy nauczyciela w przypadku trudności w nauce,
8. Korzystania z poradnictwa psychologicznopedagogicznego i zawodowego,
9. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
10. Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
11. Odwołania się w sprawach spornych do dyrektora szkoły,
12. Egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,
13. Zwolnień z nauki z niektórych przedmiotów zgodnie z Rozporządzeniem MEN.

UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:
1. Przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły,
2. Godnego reprezentowania szkoły,
3. Noszenia jednolitego stroju na terenie szkoły, tj. dzianinowej kamizelki w kolorze chabrowym z naszytym po lewej stronie emblematem przedstawiającym logo szkoły,
4. Przestrzegania zakazu używania na terenie szkoły telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych nagrywających lub odtwarzających dźwięk i obraz,
5. Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,
6. Sumiennego i rzetelnego przygotowywania się do zajęć lekcyjnych; posiadania potrzebnych przyborów, materiałów i podręczników; odrabiania prac domowych,
7. Punktualnego przychodzenia na zajęcia lekcyjne,
8. Poprawnego i kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych, a w szczególności:
a. Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
b. Uważnego słuchania i wykonywania poleceń nauczyciela
c. Grzecznego odnoszenia się do kolegów i nauczycieli
d. Dbanie o ład i porządek w klasie,
9. Okazywanie szacunku nauczycielom, pracownikom szkoły oraz rówieśnikom poprzez stosowanie społecznie akceptowanych
form,
10. Usprawiedliwienia nieobecności w szkole zaświadczeniem ustnym lub pisemnym rodziców (opiekunów prawnych) lub lekarza w
ciągu 7 dni od powrotu do szkoły,
11. Uzupełniania braków w edukacji spowodowanych nieobecnością w szkole i innymi przyczynami,
12. Dostarczania pisemnego zwolnienia od rodziców z części zajęć w danym dniu (w zeszycie korespondencji)
13. Poinformowanie rodziców o zmianie planu lekcji,
14. Podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora, rady pedagogicznej oraz szkolnego samorządu
uczniowskiego,
15. Przeciwstawiania się przejawom brutalności, wulgarności w szkole i poza nią
16. Poszanowania poglądów i przekonań innych ludzi,
17. Troszczenie się o mienie szkoły jej estetyczny wgląd jej ład i porządek,
18. Naprawiania wyrządzonej szkody,
19. Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz
swoich kolegów,
20. Informowania dyrekcji lub nauczycieli o zaistniałych zagrożeniach dotyczących zdrowia lub życia.