Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Budynek szkoły

Budynek szkoły

Szkoła

Zdjęcie przedstawia szkołę z perspektywy drona.

 

Regulamin Rady Rodziców

§ 1
Rada rodziców, zwana dalej „radą” reprezentuje ogół rodziców uczniów.
Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.
§ 2
1. Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.
2. Kadencja rady trwa rok.
3. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji ze składu rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład rady.
4. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje rada w głosowaniu jawnym.
§ 3
Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco-doradczy.
II. Wybory do rady
§ 4
1. Wybory do rady przeprowadzone są corocznie , we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.
2. Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie radę oddziałową.
3. Rada oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności rady decydują rodzice danego oddziału.
4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danego oddziału. Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.
§ 5
Wybory rad oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do rady oddziałowej.
§6
Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.
§ 7
1. Rada oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do rady rodziców szkoły.
2. Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu, przedstawiciela rady oddziałowej do rady rodziców szkoły może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu, w głosowaniu tajnym, spośród wybranych członków rady oddziałowej.
§ 8
1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu rady i zwołanie pierwszego posiedzenia rady należy do obowiązków dyrektora.