Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Budynek szkoły

Budynek szkoły

Szkoła

Zdjęcie przedstawia szkołę z perspektywy drona.

 

Regulamin Powiatowego konkursu  na plakat o tematyce patriotycznej

„Wolność i Niepodległość –1918- 2023 r.”

 

I Założenia ogólne

 1. Celem konkursu jest promowanie wśród dzieci i młodzieży idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.
 3. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Święta Niepodległości.
 4. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 24 w Częstochowie
 5. Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane poprzez stronę internetową:

https://sp24.ids.czest.pl

 

II Tematyka, format prac:

 1. Tematem prac jest ujęta w ramy plastyczne idea i samodzielna interpretacja dotycząca rozumienia patriotyzmu, jego przejawów, postaw.
 2. Prace muszą być wykonywane w formie plakatu: format 100 x 70cm. Dopuszczalne jest wykorzystanie różnorodnych środków, m.in.: rysunku, malarstwa, collage-u, grafiki komputerowej, fotografii i innych w celu ukazania przez młodych twórców uczuć skojarzeń
  i przemyśleń wynikających z analizy źródeł historycznych.

 

III Przebieg konkursu i terminy

 1. Dyrektorzy szkół oraz nauczyciele zainteresowani udziałem w konkursie informują uczniów o jego Regulaminie.
 2. Każda szkoła może wytypować do konkursu dowolną liczbę prac.
 3. W terminie do 6 listopada 2023 r. prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Szkoły Podstawowej nr 24 w Częstochowie. W przypadku wysyłki pocztą o uznaniu pracy decyduje data stempla pocztowego.
 4. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy dołączyć do pracy konkursowej podpisany Załącznik 1 do Regulaminu-Zgodę Opiekuna na udział w Konkursie osobiście lub na adres szkoły: sp24@edukacja.czestochowa.pl.
 5. Do każdej z prac należy dołączyć metryczkę (załącznik do Regulaminu).

 

 1. Jury przeprowadza formalną kwalifikację prac (zgodność z regulaminem), a następnie dokonuje ich oceny uwzględniając walory plastyczne i sposób przedstawienia tematu.
 2. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: klasy 1 – 3 szkół podstawowych, klasy 4 – 6 szkół podstawowych, klasy 7 - 8 szkół podstawowych.
 3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
 4. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 24 w Częstochowie w terminie do 10 listopada 2023. O szczegółach wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą e-mailową .
 5. Wystawa pokonkursowa plakatów będzie otwarta od 10 listopada 2023 r. do 17 listopada 2023r.

 

IV Nagrody

 1. Zdobywcy pierwszego miejsca w swojej kategorii uzyskują tytuł laureata i otrzymują dyplomy.
 2. Komisja Konkursowa może również przyznać wyróżnienia dla autorów prac o szczególnych walorach artystycznych, którzy nie uzyskali tytułu laureata.

 

V Ochrona własności intelektualnej i danych osobowych:

 1. Prace uczestników konkursu nie będą zwracane autorom.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac uczestników konkursu do celów naukowych i edukacyjnych oraz ich nieodpłatnej publikacji z zachowaniem praw autorskich.
 3. Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 4. Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera adres: 42-209 Częstochowa, ul. B. Hubermana. Kontakt poprzez adres e-mail: sp24@edukacja.czestochowa.pl lub nr telefonu: 34 364 34 05. Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, w celu rozpatrzenia przesłanej korespondencji. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (przykład:
  na wniosek sądu, Policji).

 

 

 

VI Postanowienia końcowe

 1. Nadesłane w ramach konkursu plakaty nie będą zwracane autorom.
 2. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe w trakcie przesyłki.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany Regulaminu lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia okoliczności od niego niezależnych. W przypadku zmiany Regulaminu, nie mogą one być mniej korzystne niż aktualna jego treść.
 4. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator konkursu.
 6. Szczegółowych informacji udzielają:

 

Organizatorzy:

Krzysztof Skowera

Izabela Rydel

ks.Stanisław Bukalski

Katarzyna Warońska

Magdalena Olejnik

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w Powiatowym konkursie  na plakat o tematyce patriotycznej

„Wolność i Niepodległość –1918- 2023 r.” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 24 w Częstochowie