Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Historia szkoły

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 JANA MARCINA SZANCERAW CZĘSTOCHOWIE.

Historia szkoły zaczyna się w roku 1930, kiedy to na wschodnim krańcu miasta Częstochowy, za rzeką Kucelinką, na terenie piaskowym powstała przy ulicy Olsztyńskiej robotnicza dzielnica  ,,Piaski”.

Bliskość kilku dużych obiektów przemysłowych, takich jak: Huta Raków, fabryka bawełny ,,Częstochowianka”, fabryka przędzalni i czesalni wełny ,,Union Textille”, sprawiła, że dzielnica ,,Piaski” szybko się rozwijała i już w 1935 roku liczyła ponad 1000 mieszkańców.

Niestety dzielnica Piaski nie posiadała na swym terenie szkoły, a  odległość nowego osiedla od najbliższej placówki szkolnej wynosiła ponad 4 kilometry.  Wtedy właśnie zrodził się wśród mieszkańców dzielnicy ,,Piaski” projekt wybudowania własnej szkoły.

Zawiązał się tymczasowy Komitet Organizacyjny, który podjął starania utworzenia  3 oddziałowej Szkoły Podstawowej w dzielnicy ,,Piaski”. Do prac Komitetu zostali włączeni dnia 15 lipca 1937 roku mieszkańcy dzielnicy. Ukonstytuowany Komitet Szkolny podjął na szeroką skalę zakrojone działania w Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie, mające na celu uzyskanie etatu dla nauczyciela.

Kuratorium w Krakowie odmówiło przyznania etatu. Mieszkańcy dzielnicy ,,Piaski” postanowili opodatkować się sami i zatrudnić nauczyciela na własny koszt. Komitet zaangażował nauczyciela - pana Rusina Józefa i w dniu 5 stycznia 1938 roku szkoła została oficjalnie otwarta jako 2 klasowa Prywatna Szkoła Powszechna, działająca na prawach państwowych.

Fundusze na utrzymanie szkoły i etatu nauczyciela pozyskiwał Komitet Szkolny drogą gospodarczą i gorliwą pracą, organizując zabawy taneczne, loterie fantowe oraz występy amatorskich grup tanecznych pod kierownictwem pani Marii Strzeleckiej.

W końcu roku szkolnego 1938/39 ukazały się pierwsze świadectwa Szkoły Podstawowej, które były ukoronowaniem żmudnej pracy Komitetu Szkolnego i wychowawcy -  pana Józefa Rusina.

Z początkiem nowego roku szkolnego 1939/40 Szkoła Podstawowa w ,,Piaskach” zostaje filią Szkoły Podstawowej nr 10 im. Św. Stanisława Kostki przy ulicy Olsztyńskiej. Zyskuje także, z polecenia Ministra Oświaty, etat nauczycielski. Kierownik Szkoły Podstawowej nr 10 oraz Inspektor Szkolny udzielili Komitetowi Szkolnemu i wychowawcy ,p. Józefowi Rusinowi, oficjalnej pochwały za wzorowe kierowanie szkołą.

    

Wybuch II wojny światowej oraz działania wojenne w 1939 roku przerwały działalność szkoły. Władze okupacyjne zezwoliły na ponowne jej otwarcie na początku 1940 roku. Pierwszy wychowawca i pedagog szkolny, p. Józef Rusin, zaginął w czasie kampanii wrześniowej. Inspektorat przydzielił na jego miejsce nowego nauczyciela -  p. Taranka. W roku 1941 do Szkoły Podstawowej w ,,Piaskach” zostały przeniesione dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 10 przy ulicy Olsztyńskiej i uczęszczały do niej aż do zakończenia wojny.

Po wyzwoleniu Szkoła Podstawowa w ,,Piaskach” rozpoczęła swoją działalność jako szkoła 4 klasowa. W roku szkolnym 1945/46 nauczycielem i wychowawcą w szkole była p. Irena Bąk, w roku 1946/47 państwo Popowicz, natomiast na rok szkolny 1947/48 przydzieleni zostali do pracy pedagogicznej państwo Czuchraj. Kadra kierownicza szkoły borykała się w tych latach           z poważnym problemem, którym był brak budynku szkolnego. Dzieci zmuszone były uczyć się w wynajętym prywatnym budynku mieszkalnym.

We wrześniu 1947 roku ukonstytuował się Komitet budowy szkoły 7 oddziałowej w dzielnicy ,,Piaski” przy ulicy Olsztyńskiej 22, którego przewodniczącym został p. Wincenty Gawron.

Dzięki zaangażowaniu członków Komitetu oraz uzyskanym dotacjom finansowym w październiku 1947 roku rozpoczęto stawianie fundamentów pod budowę nowego budynku szkolnego. Prace budowlane trwały prawie 2 lata. Dnia 1 września 1949/50 nowy budynek szkolny został uroczyście otwarty dla dzieci i młodzieży szkolnej z dzielnicy ,,Piaski”. Szkoła otrzymała numer 24. Kierownikiem placówki został pan Stefan Czuchraj.

Dnia 15 września odbyło się pierwsze walne zebranie Komitetu Rodzicielskiego Szkoły Podstawowej nr 24, na którym ogół zebranych, przez jednogłośną aklamację, powołał na honorowych członków szkoły najbardziej gorliwych i zasłużonych jej twórców, pana Walentego Gawrona i pana Wiktora Berskiego.

Szkoła Podstawowa nr 24 istniała w dzielnicy ,,Piaski” do roku 1950, kiedy to w związku z budową Huty im. Bolesława Bieruta uległa likwidacji, a mieszkańców dzielnicy ,,Piaski” przeniesiono do położonej w północnej części Częstochowy dzielnicy Wyczerpy Dolne. Uczniowie rozpoczęli naukę w nowym murowanym budynku szkolnym, który wybudował Zarząd Huty w roku 1954. Placówka szkolna mieściła się przy ulicy Bagińskiego 7 (dzisiejsza ulica Hubermana) i otrzymała swój dawny numer – 24. Nowo wybudowana szkoła posiadała tylko cztery sale lekcyjne, maleńki pokoik na pomoce dydaktyczne i naukowe, kancelarię oraz lokal mieszkalny dla kierownictwa. Oficjalne i uroczyste oddanie nowego budynku do użytku miało miejsce w roku szkolnym 1955/56. Kierownictwo w szkole objął pan Stefan Czuchraj, a na zastępcę wyznaczony został pan Zbigniew Doniec.

Od samego początku istnienia szkoła borykała się z olbrzymimi trudnościami lokalowymi. Z powodu niewystarczającej ilości sal lekcyjnych nauka odbywała się na dwie zmiany. Uczniowie kończyli naukę w późnych godzinach wieczornych. Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo dzieci, kierownictwo szkoły wraz z Komitetem Rodzicielskim podjęło w lutym 1957 roku inicjatywę budowy nowej szkoły, która zaspokajałaby potrzeby błyskawicznie rozwijającej się dzielnicy Wyczerpy Dolne. Powołano Komitet Budowy Szkoły, który podjął usilne i zakrojone na szeroką skalę starania w Wojewódzkim Wydziale Oświaty w Katowicach o wyrażenie zgody oraz pozyskanie funduszy na budowę nowej placówki szkolnej. Zatwierdzenie pełnej dokumentacji budowy szkoły nastąpiło dnia 30 czerwca 1958 roku i już w miesiącu lipcu rozpoczęły się pierwsze prace budowlane. Projekt szkoły wykonał inżynier Kukuła, który pełnił także funkcję nadzorcy budowy.

Dokładnie w rok po rozpoczęciu budowy szkoły, tj. 26 lipca 1959 roku odbyła się uroczystość tzw. ,,wiechy”, na którą przybyły władze miasta, delegaci Wydziału Oświaty oraz mieszkańcy dzielnicy Wyczerpy Dolne. Prace związane z budową placówki trwały do roku 1960.  Mieszkańcy dzielnicy Wyczerpy Dolne czynnie zaangażowali się w dzieło budowy nowej szkoły, wykonując prace wykończeniowo- porządkowe wewnątrz budynku oraz zagospodarowując teren wokół niego. Z pomocą szkole i mieszkańcom przyszedł również Komitet Opiekuńczy Fabryki Chemicznej ,,Aniołów” na czele z panem Kazimierzem Kozłowskim oraz Komitet  Blokowy Wyczerp Dolnych, którego przedstawicielem był pan Józef Chudzikowski.

Dnia 30 stycznia 1960 roku nadszedł w końcu radosny i historyczny moment oddania  nowej szkoły do publicznego użytku. W oficjalnych uroczystościach uczestniczyły władze miasta, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, kierownicy innych szkół częstochowskich oraz mieszkańcy dzielnicy. Przecięcia symbolicznej wstęgi dokonał Kurator p. Świątek. Inspektor Wydziału Oświaty, p. Tadeusz Gładysz, odczytał w obecności przybyłych gości, młodzieży i rodziców akt erekcyjny, którym nadano Szkole Podstawowej nr 24 w Częstochowie imię Generała Karola Świerczewskiego. Oddana do użytku placówka szkolna posiadała czternaście sal lekcyjnych, pracownię chemiczno – fizyczną, gabinet przyrodniczy, dużą salę gimnastyczną oraz pięć innych pomieszczeń służbowych o charakterze administracyjno – gospodarczym.

Od roku szkolnego 1972/73 do 1976/77 funkcję dyrektora szkoły sprawował mgr Henryk Grządzielski . Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły w tych latach było uroczyste otwarcie dnia 19 stycznia 1977 r. Izby Pamięci Narodowej, w której zgromadzono przyniesione przez uczniów pamiątki i eksponaty z czasów drugiej wojny światowej, świadczące o odwadze i bohaterskiej postawie żołnierzy polskich.

Rok szkolny 1977/78 przyniósł zmiany na stanowisku dyrektora. Funkcję dyrektora placówki do roku szkolnego 1983/84 pełnił mgr Stanisław Kawecki. Zastępcą dyrektora została mgr Maria Chrząstek. Dnia 26.04.1982 r. miała miejsce uroczystość przekazania szkole ufundowanego przez Komitet Rodzicielski sztandaru.

Od roku szkolnego 1984/85 do 1987/88 na stanowisku dyrektora szkoły pracowała mgr Danuta Kopeć. Zastępcą dyrektora do roku szkolnego 1986/87 była mgr Urszula Królica, a od roku szkolnego 1987/88 mgr Barbara Strzelbicka.

Rok szkolny 1988/89 przyniósł kolejną zmianę na stanowiskach kierowniczych szkoły. Dyrektorem placówki została mgr Barbara Strzelbicka, która pełniła swą funkcję do roku szkolnego 2006/07. Zastępcami dyrektora byli kolejno: mgr Bogdan Pietrzak, mgr Grażyna Jędrzejczak, mgr Anna Kielar.

W roku szkolnym 1991/92 z nazwy szkoły usunięto imię i nazwisko dotychczasowego patrona –  Generała Karola Świerczewskiego. Od tego momentu pełna nazwa placówki brzmiała: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 w Częstochowie.

Dnia 12 listopada 2001 roku miała miejsce uroczystość nadania szkole nowego imienia – Jana Marcina Szancera, znanego plastyka, twórcy niezapomnianych, bajkowych ilustracji do książek dla dzieci i młodzieży. Podczas uroczystości nadania szkole imienia uczniowie otrzymali również nowy sztandar szkoły i złożyli uroczystą przysięgę.

Od roku szkolnego 2007/08  dyrektorem szkoły została mgr Barbara Wawrzak, natomiast zastępcą dyrektora mgr Jolanta Albrycht.

Od września 2012 roku stanowisko dyrektora objęła mgr Joanna Zasępa , zastępcą dyrektora została mgr Magdalena Szepelak.