Wewnątrzszkolny system doradztwa edukacyjno-zawodowego

Wewnątrzszkolny system doradztwa edukacyjno-zawodowego

Wewnątrzszkolny system doradztwa edukacyjno - zawodowego

w Szkole Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie

na rok szkolny 2015/2016.

 1. Struktura programu:

1. Tytuł:  „Zacznij od marzeń” .

2. Podstawa prawna programu:

 • Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz.2572, z późń. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013r., poz.199);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach

(Dz. U. z 2013r., poz.532);

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. nr 61 poz.624);

3. Założenia programu:

Założeniem programu jest stworzenie szkolnego systemu doradztwa edukacyjno- zawodowego.

 • wybór zawodu jest procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia;
 • na wybór zawodu składają się: wiedza na temat siebie, wiedza na temat zawodów, ścieżek edukacyjnych i rynku pracy;
 • na wybór zawodu wpływają główne cechy osobowościowe (temperament, charakter, poziom inteligencji, zainteresowania, zdolności), umiejętności, doświadczenia, wyznawane wartości i normy, czynniki emocjonalne, zdrowotne, rodzaj i poziom wykształcenia, wpływ rodziny, aktywność własna jednostki;
 • preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń z dzieciństwa i rozwijają się w toku życia człowieka;
 • działania w ramach WSDZ muszą być systematyczne, zaplanowana i realizowane zgodnie z harmonogramem pracy szkoły;
 • WSDZ indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami;
 • WSDZ ma charakter planowych działań ogółu nauczycieli i koordynowany jest przez koordynatora wyznaczonego przez dyrektora szkoły.

Sojusznikami szkoły w realizacji powyższych założeń są:

 • Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Częstochowie,
 • Centrum Informacji Zawodowej w Częstochowie,
 • Akademia Jana Długosza w Częstochowie,
 • Politechnika Częstochowska.
 • Rodzice,
 • Placówki doskonalenia nauczycieli: „WOM”, SOD,
 • KOWEZiU,
 • ORE,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie,
 • Ochotnicze Hufce Pracy,
 • Szkoły gimnazjalne w rejonie tutejszej placówki.

4. Cele programu:

Wdrożenie i realizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Przygotowanie uczniów do trafnego wyboru drogi dalszego kształcenia

i zawodu. Cel główny wykazuje konieczność kształcenia u uczniów konkretnych umiejętności i dyspozycji, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach zawodowych i społecznych. Jest zobowiązaniem całej społeczności szkolnej do systematycznych oddziaływań wychowawczo-doradczych.

5. Cele szczegółowe:

 1. Uczniowie:
 • rozwijają umiejętności pracy zespołowej, przełamywania barier środowiskowych oraz kształtowania właściwych relacji społecznych;
 • wiedzą jak się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty;
 • posiadają informacje o zawodach z najbliższego otoczenia.
 1. Rodzice:
 • znają zainteresowania, pasje i talenty swojego dziecka;
 • są zaangażowani i przygotowani do pełnienia roli „doradców”;
 • znają czynniki ważne przy wyborze szkoły i zawodu;
 • znają ścieżki edukacyjne, ofertę szkół i zasady rekrutacji;
 • wiedzą gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci w sytuacjach trudnych;
 • angażują się w pracę doradczą szkoły poprzez prezentowanie swoich zawodów, zakładów pracy.
 1. Nauczyciele:
 • potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów;
 • rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje uczniów;
 • wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji, kierują do specjalistów;
 • znają ścieżki edukacyjne, ofertę szkół, zasady rekrutacji;
 • włączają przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w proces orientacji i doradztwa zawodowego w szkole. 

6. Treści, tematy zajęć ze wskazaniem adresata:

A. Uczniowie:

 • bez specjalnych potrzeb edukacyjnych:
 1. Praca,
 2. Zawody,
 3. Kim chcę zostać w przyszłości?
 4. Zainteresowania,
 5. Umiejętności.
 • ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
 1. Praca,
 2. Zawody,
 3. Poznanie siebie (moje ograniczenia),
 4. Radzenie sobie ze stresem,
 5. Integracja w grupie.
 1. Rodzice:
 1. Informacje nt. osiągnięć edukacyjnych dziecka (słabe i mocne strony).
 2. Wspieranie i motywowanie dziecka do nauki.
 3. Plany i cele dziecka.
 4. Prezentacja założeń pracy informacyjno-doradczej szkoły na rzecz uczniów.
 5. Oferta edukacyjna szkół gimnazjalnych w miejscu zamieszkania ucznia oraz w mieście, zasady rekrutacji.
 6. Indywidualne konsultacje z rodzicami uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 7. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej.

C. Nauczyciele:

 1. Diagnozowanie potrzeb i zasobów uczniów.
 2. Rozwijanie talentów, zainteresowań i predyspozycji uczniów.
 3. Współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie orientacji zawodowej.

7. Metody i techniki pracy:

         A. Uczniowie:

 • zajęcia warsztatowe służące rozbudzeniu świadomości konieczności planowania własnego rozwoju i kariery zawodowej, umożliwiające poznanie siebie i swoich predyspozycji zawodowych;
 • warsztaty doskonalące umiejętności komunikacji interpersonalnej, pracy grupowej, radzenia sobie ze stresem;
 • udostępnianie informacji o zawodach, szkołach;
 • spotkania z przedstawicielami różnych zawodów;
 • zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania;
 • udzielanie indywidualnych porad;
 • wycieczki zawodoznawcze.

B. Rodzice:

 • spotkania informacyjne,
 • poradnictwo indywidualne i grupowe,
 • utworzenie miejsca informacji,
 • prezentacje multimedialne ofert szkół,
 • zakładka na stronie WWW szkoły: doradztwo edukacyjno - zawodowe.

8. Scenariusze i konspekty:

 • zasoby internetowe – lista adresów,
 • opracowanie i gromadzenie scenariuszy zajęć.

9. Dostępne materiały edukacyjne, diagnostyczne, zasady ich udostępniania:

 • utworzenie w bibliotece szkolnej kącika informacji zawodowej wyposażonego w materiały i pomoce niezbędne do realizacji WSDE-Z,
 • komputer z dostępem do Internetu,
 • gromadzenie poradników, książek z zakresu poradnictwa zawodowego, broszur, ulotek o zawodach,
 • pozyskanie kwestionariuszy zainteresowań, uzdolnień przedsiębiorczych.

10. Osoby odpowiedzialne za realizację:

         Joanna Zasępa – dyrektor szkoły,

         Jolanta Albrycht – pedagog szkolny,

         Bożena Kukuła – nauczyciel języka polskiego.

 1.  Procedura ewaluacji wewnętrznej:
 1. Cele:

 sprawdzenie czy w szkole została utworzona baza danych dotycząca doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz czy nauczyciele wykorzystują ją w pracy z uczniami.

 1. Kryteria:
 • W szkole w jednym pomieszczeniu zostały zgromadzone materiały dotyczące doradztwa edukacyjno – zawodowego,
 • Istnieje ewidencja zasobów oraz procedura ich udostępniania,
 • Nauczyciele korzystają ze zgromadzonych w szkole zasobów prowadząc zajęcia z uczniami.

3.Metody zbierania danych:

 • Kontrola ewidencji zgromadzonych materiałów i procedury ich udostępniania
 • Ankieta skierowana do nauczycieli – kwestionariusz ankiety
 • Wywiad

4.Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie ewaluacji:

    Pracownicy wyznaczeni przez dyrektora szkoły.

5.Sposób prezentacji wyników badań efektów pracy doradczej:

Raport z przeprowadzonej ewaluacji zostanie przedstawiony nauczycielom na posiedzeniu rady pedagogicznej.

 1. Szczegółowy plan ogólnoszkolnych działań doradczych

Obszar 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i  zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej

Lp.

Opis działania

Sposób realizacji

Osoby odpowiedzialne

Czas realizacji

1.

Ankieta wśród uczniów klas VI

Przeprowadzenie ankiety

Pedagog, wychowawcy kl.VI

 

2.

Analiza dokumentów: ankiet, dzienników zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań.

Opracowanie wyników ankiety,

Analiza udziału uczniów w poszczególnych zajęciach.

Pedagog,

Nauczyciele realizujący koła zainteresowań.

 

3.

Rozmowy z uczniami i rodzicami.

Godziny z wychowawcą,

Zebrania z rodzicami

Wychowawca

 

4.

Informacje uzyskane od nauczycieli poszczególnych przedmiotów

wywiad

Wychowawca,

 pedagog

 

Obszar 2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.

Lp.

Opis działania

Sposób realizacji

Osoby odpowiedzialne

Czas realizacji

1.

Opracowanie informacji dot. oferty szkół gimnazjalnych w rejonie szkoły macierzystej i w Częstochowie.

Utworzenie bazy danych na stronie WWW. szkoły

Pedagog, nauczyciel zarządzający stroną internetową szkoły

 

Obszar 3. Prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów  do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.

Lp.

Opis działania

Sposób realizacji

Osoby odpowiedzialne

Czas realizacji

1.

Organizacja tematycznych zajęć grupowych: „Ja w świecie pracy”, „Świat zawodów”, „Co wiem o gimnazjach w moim mieście”.

Zajęcia prowadzone przez doradców z CIZ.

Doradcy zawodowi z CIZ

 

2.

Spotkania z przedstawicielami zawodów, którymi interesują się uczniowie.

Prelekcje, spotkania informacyjne, wycieczki

Wychowawcy, pedagog, rodzice.

 

3.

Przekazanie informacji edukacyjnej o szkołach gimnazjalnych.

Lekcja z wychowawcą,

Udział uczniów w dniach otwartych szkół gimnazjalnych oraz spotkania z absolwentami – uczniami gimnazjów.

Wychowawca, pedagog

.

4.

Organizacja spotkań z rodzicami.

Spotkania informacyjne, prelekcje na tematy: „Jak pomóc dziecku rozwijać zainteresowania?”, „Przyjazne gimnazjum – jak pomóc dziecku pokonać próg edukacyjny?”.

Doradcy zawodowi z CIZ

 

Obszar 4. Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę.

Lp.

Opis działania

Sposób realizacji

Osoby odpowiedzialne

Czas realizacji

1.

Współpraca z CIZ.

Organizacja tematycznych zajęć grupowych prowadzonych przez doradców.

pedagog

 

2.

Dostarczanie wiedzy o zawodach.

Lekcje z wychowawcą, spotkania z przedstawicielami wybranych zawodów.

Wychowawcy, pedagog, rodzice

 

3.

Organizacja spotkań z rodzicami-.

Prelekcje, spotkania informacyjne.

Wychowawcy, doradcy zawodowi z CIZ, pedagog

 

4.

Współpraca ze szkołami gimnazjalnym.

Pozyskanie informacji edukacyjnej o szkołach gimnazjalnych, spotkania z uczniami gimnazjów, wyjścia do gimnazjów  rejonie szkoły.

Wychowawcy, pedagog

 

Obszar 5. Współpraca z innymi nauczycielami tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Lp.

Opis działania

Sposób realizacji

Osoby odpowiedzialne

Czas realizacji

1.

Określenie priorytetów dot. orientacji zawodowej uczniów.

Opracowanie harmonogramu doradztwa zawodowego.

Rada Pedagogiczna, pedagog

 

2.

Udzielanie wsparcia i pomocy w pracy wychowawczej.

Konsultacje z doradcami zawodowymi, pedagogiem.

CIZ, pedagog

 

3.

Rozpoznawanie potrzeb uczniów, ich poglądów, oczekiwań wobec szkoły.

Zajęcia z wychowawcą, lekcje przedmiotowe, spotkania indywidualne, zajęcia grupowe.

Wszyscy nauczyciele

 

4.

Gromadzenie informacji dot. działań doradczych.

Strona WWW, szkoły, gazetka ścienna, scenariusze zajęć z uczniami, broszury, ulotki o zawodach, itp.

Doradcy zawodowi, pedagog

 

                                                        Opracowała: Jolanta Albrycht, pedagog szkolny

Kalendarz

Najważniejsze terminy

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Menu stołówki szkonej

mapa

TV

czewa